گره مشاورین اونیکس با افتخار تقدیم میکنند

نخستین سمینار و گردهمایی مهاجرت از طریق سرمایه گذاری 

آبان ۱۳۹۵ در دبی برابر با نوامبر ۲۰۱۶