سرمایه گذاری درمرکز منطقه ای

مرکز منطقه ای چیست؟

به طور کلی برای متقاضیان رواديد EB-5 دو گزینه برای سرمایه گذاری وجود دارد که می توانند یکی از آنها را انتخاب کنند. متقاضیان می توانند به عنوان سرمایه گذاران فردی (بر روی خود) سرمایه گذاری كنند یا می توانند از طریق یک مرکز منطقه ای EB-5 سرمایه گذاری خود را انجام دهند. اگر متقاضیان بخواهند خودشان سرمایه گذاری کنند، باید پروژه مورد مربوطه را خودشان بیابند. به عنوان مثال، سرمایه گذار می تواند یک نهاد تجاری جدید را ایجاد و به طور مستقیم مدیریت كند. این گزینه بهترین راه حل برای کسانی است که می خواهند کنترل بیشتری بر سرمایه گذاری خود داشته باشند.

متقاضیان رواديد EB-5 همچنین می توانند از طریق مراکز منطقه ای EB-5 سرمایه گذاری خود را انتخاب کنند. مراکز منطقه ای EB-5، مجوز از خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده (USCIS) برای مدیریت پروژه های سرمایه گذاری EB-5 را دارند. مراکز منطقه ای، هر نهاد اقتصادی خصوصی یا عمومی است که با ترویج افزایش سرمایه داخلی، ایجاد اشتغال، بهبود بهره وری منطقه ای، و افزایش رشد اقتصادی مرتبط باشد. مراکز منطقه ای بهترین راه حل برای متقاضیان EB-5 است که بیشتر به اخذ اقامت اهميت مي دهند تا اینکه بصورت مستقیم بر روی سرمایه گذاری خود مدیریت داشته باشند. بر طبق آمار ،در هر سال حدود 90 تا 95 درصد از همه شرکت کنندگان دربرنامه EB-5 از طریق سرمایه گذاری در مرکز منطقه ای درخواست درخواست خودشان را ارائه می دهند.

حق انتخاب سرمایه گذار در طریق پرداخت وجه سرمایه گذاری به پروژه ها

در آمریکا پروژه‌هایی‌ وجود دارند که حاضرند با شما مشارکت نمایند یعنی‌ شما آگاهانه در آن پروژه‌ها سرمایه گذاری کرده و همزمان با امضا قرارداد مربوطه کلیه ریسکهای بیزینسی را نیز خواهید پذیرفت فقط با این امید که پروژه در کار و برنامه خود موفق شود تا شما بتوانید در آینده اصل وجوه پرداختی بابت سرمایه گذاری و یا مقادیری بیشتر از آن را از پروژه دریافت داشته و در نتیجه بهره‌ای از این سرمایه گذاری نصیب تان گردد.

همزمان پروژه‌هایی‌ نیز وجود دارند که وجوه سرمایه گذاری را بعنوان وام از شما دریافت میدارند و در مقابل وثیقه‌ای اعم از زمین یا ساختمان در اختیار گروه سرمایه گذران قرار میدهند و باین ترتیب میزان ریسکهای مربوطه را به حداقل میرسانند.

درخواست مشاوره